Filme

Drama (USA)
Drama (USA)
Fantasy (USA)
Animation (USA)
Fantasy (USA)
Action (USA)
Musikfilm (Großbritannien/USA)
9
Action (USA)
Doku (USA)
Komödie (Deutschland/Frankreich/Großbritannien/USA)
Musikfilm (USA)
Komödie (Großbritannien/USA)
Drama (USA)
Sci-Fi (USA)
Drama (USA)
Horror (USA)
Sci-Fi (USA)
Action (USA)
Komödie (USA)
Drama (USA)
Animation (USA)
Action (USA)
Action (USA)
Komödie (USA)
Action (USA)

Alle Filme im Überblick:

Dumbo
Drama (USA)
Fantasy (USA)
Big Eyes
Drama (USA)
Action (USA)
Fantasy (USA)
Animation (USA)
Fantasy (USA)
Action (USA)
Musikfilm (Großbritannien/USA)
9
Action (USA)
Doku (USA)
Musikfilm (USA)
Komödie (Deutschland/Frankreich/Großbritannien/USA)
Musikfilm (USA)
Sci-Fi (USA)
Drama (USA)
Horror (USA)
Animation (USA)
Sci-Fi (USA)
Action (USA)
Cabin Boy
Komödie (USA)
Ed Wood
Drama (USA)
Animation (USA)
Action (USA)
Fantasy (USA)
Batman
Action (USA)
Komödie (USA)
Action (USA)

Info

Tim Burton

Geburtsdatum: 25.08.1958

Alter: 60

Geburtsort: Burbank, Kalifornien